Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПУБЛIЧНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" - 03744267

Регулярна інформація за 2016 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2017-04-25 14:29:13
Дата останнього розміщення: 2017-04-25 14:29:13

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Текст аудиторського висновку (звіту) Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути