Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2019 22:28:02
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Код за ЄДРПОУ:  03744267
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  25 квітня 2019 року, за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, 2 поверх, приймальня директора. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 24 година 19 квітня 2019 року.

 

Проект Порядку денного (Переліку питань для голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Бондар О.В.-голова комісії,  Корощенко Л.В. -член комісії, Дорохіна Ю.В. -член комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою Зборів Дорофєєва Д.М. та секретарем зборів Добриніна І.В.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018  рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

7. Затвердження порядку розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.

8. Надання згоди (дозволу) Директору товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) на відчуження будь-якого майна Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

Проект рішення: надати згоду (дозвіл) Директору товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) на відчуження будь-якого майна Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

9. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення  за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновки Аудитора Товариства ПП «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.

10. Відкликання з посади Голови та членів наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: відкликати з посади Голову та членів наглядової ради Товариства: Дорофєєва Дениса Михайловича (голова ради), Масовця Миколу Володимировича, Закусилова Артема Юрiйовича,  у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати на посаду членів Наглядової ради – Дорофєєва Дениса Михайловича. Масовця Миколу Володимировича, Максимця Сергія Анатолійовича. Встановити термін повноважень членів наглядової ради 3 роки.

12. Відкликання з посади Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: відкликати з посади Голову та членів Ревізійної комісії Товариства Бондар Олену Валерiївну (голова комісії), Корощенко Людмилу Василiвну, Дорохiну Юлiю Вiкторiвну у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: обрати на посаду Голову та членів Ревізійної комісії Товариства Бондар Олену Валерiївну (голова комісії), Корощенко Людмилу Василiвну, Дорохiну Юлiю Вiкторiвну.  Встановити термін повноважень ревізора 3 роки.

14. Відкликання з посади Директора Товариства.

Проект рішення: відкликати з посади Директора Товариства Добринiна Iллю Володимировича  у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

15. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: обрати на посаду Директора товариства Добринiна Iллю Володимировича. Встановити термін повноважень директора 3 роки.

 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62  (приймальня директора),  у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 12:00) та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи – директора  товариства І.В.Добриніна. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://03744267.smida.gov.ua/

Довідки за тел. ((04598) 525-05  ПАТ  «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», (044) 500-1607 /08  ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).                                                                                  

 

Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

90

103

Основні засоби

90

103

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

1140

1060

Грошові кошти та їх еквіваленти

66

27 

Нерозподілений прибуток

(2242) 

 (1307)

Власний капітал

(1561) 

(626)

Статутний капітал

679 

 679

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

2860

1817

Чистий прибуток (збиток)

(935 )

(1077 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

129237

129237 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 1

1

Вартість чистих активів

 (1561)

(626)

                                   Наглядова рада товариства