Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.01.2012
Дата публікації 13.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Голова Правління. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (далі по тексту-Товариство), які відбудуться 12 березня 2012 року, за адресою: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня Голови правління). Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.20 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів складається станом на 05 березня 2012р.
Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Затвердження умов договору з реєстратором Товариства на здійснення повноважень лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2010 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Звіт правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
11. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
12. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
13. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
14. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
15. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій на бездокументарну (дематеріалізацію акцій).
16. Прийняття рішення про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються та умов договору з ним.
17. Прийняття рішення про затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій та умов договору з ним.
18. Прийняття рішення про припинення дії договору на ведення реєстру з ТОВ «НВП «Магістр», визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів товариства в зв’язку з дематеріалізацією акцій.
19. Визначення уповноваженого на довгострокове зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру Товариства та вносились зміни до системи реєстру.
20. Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій.
21. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.
22. Затвердження тексту повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію акцій.
23. Затвердження рішення про зміну типу та найменування (назви) Товариства у зв’язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
24. Про внесення та затвердження змін до статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.
25. Затвердження внутрішніх положень Товариства («Положення про загальні збори», « Положення про Наглядову раду », «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію», «Принципи корпоративного управління»).
26. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
27. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.
28. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
29. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
30. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
31. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися за тел.: (04598) 525-05. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за адресою: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня голови правління) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09:00 до 12:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами-Голова правління Товариства –О.Б.Пшенічников. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера на загальних зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника період
2011рік 2010рік 2009рік
Усього активів 4404,1 4276,5 4518,4
Основні засоби 3282,7 3421,4 3586,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0 0,0
Запаси 28,0 110,0 137,8
Сумарна дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 1061,8 732,8 755,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 31,6 12,3 4,6
Нерозподілений прибуток 0,0 0,0 0,0
Власний капітал 2830,9 2830,9 2830,9
Статутний капітал 678,5 678,5 678,5
Довгострокові зобов'язання 1106,0 1106,0 1160,0
Поточні зобов'язання 80,3 237,0 143,7
Чистий прибуток (збиток) (291,6) (575,9) (294,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 129237 129237 129237
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0 0,0
Чисельність штатних працівників на кінець періоду(осіб) 2 2 10
Правління ЗАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.01.2012 р. в газеті "Відомості ДКЦПФР" № 14 та "Дивіденди -Київщина" № 5-6 від 17.01.2012.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.02.2012
(дата)