Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2013
Дата публікації 19.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Директор. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (далі по тексту-Товариство), які відбудуться 21 березня 2013 року, за адресою: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня директора). Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.20 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.30.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів складається станом на 15 березня 2013р.
Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів.
2. Затвердження умов договору зі зберігачем Товариства на здійснення повноважень лічильної комісії. Затвердження членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Звіт директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися за тел.: (04598) 525-05. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за адресою: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня директора) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09:00 до 12:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - директор Товариства – О.Б.Пшеничников. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера на загальних зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника період
2012рік 2011рік
Усього активів 2787,4 3827,9
Основні засоби 1338,6 3042,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 691,3 141,6
Сумарна дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 649,1 612,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 108,4 31,6
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 2830,9 2830,9
Статутний капітал 678,5 678,5
Довгострокові зобов'язання 1106,0 1106,0
Поточні зобов'язання 146,6 175,4
Чистий прибуток (збиток) - 1011,7 - 387,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 126237 129237
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність штатних працівників на кінець періоду(осіб) 2 2
Директор ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Відомості НКЦПФР" 13.02.2013 №30
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пшеничников Олег Броніславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.02.2013
(дата)