Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.06.2013
Дата публікації 17.06.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Директор. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (далі по тексту-Товариство), які відбудуться 1 липня 2013 року, за адресою: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня директора). Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.20 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.30.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів складається станом на
21 червня 2013р.
Порядок денний (Перелік питань для голосування):
1. Затвердження умов договору зі зберігачем Товариства на здійснення повноважень лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Відкликання та обрання Директора Товариства.
5. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження та укладання цивільно-правових угод.
8. Припинення договорів оренди приміщень.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня директора) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 09:00 до 12:00) та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи – директора Товариства – О.Б.Пшеничникова. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів.
Довідки за тел. (04598) 525-05 ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка» (Емітент), (044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Зберігач Товариства).

Директор ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №110 от 14.06.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пшеничников Олег Броніславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.06.2013
(дата)