Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.04.2014
Дата публікації 16.04.2014 11:31:38
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* ДОБРИНІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ - Директор. Тел: 0449852540
E-mail* Kovalets@traektoria.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: 08132, Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2014 року, за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62, 2 поверх, приймальня директора. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 23 квітня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт директора про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня директора), у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 12:00) та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи – заступника директора О.Б.Пшенічникова. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреності на право представляти інтереси акціонерів.
Довідки за тел. ((04598) 525-05 ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», (044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 3367,4 2787,4
Основні засоби 627,6 1338,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 196,8 691,3
Сумарна дебіторська заборгованість 2513,0 649,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 108,4
Нерозподілений прибуток -3189,4 -1974,6
Власний капітал 2830,9 2830,9
Статутний капітал 678,5 678,5
Довгострокові зобов’язання 1106,0 1106,0
Поточні зобов’язання 1941,4 146,6
Чистий прибуток (збиток) -1058,2 -1214,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 129237 129237
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 14
Наглядова рада та директор
Повідомлення про доповнення порядку денного загальних зборів опубліковано в "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №69 від 10.04.2014р.»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор ДОБРИНІН ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2014
(дата)