Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2016
Дата публікації 04.04.2016 16:58:09
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, буд.62
Керівник* Добринін Ілля Володимирович - Директор. Тел: (044) 359-02-07
E-mail* shmurko@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03744267. Місцезнаходження - 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.Українки, будинок 62.

 

Публічне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»   (далі - Товариство), в особі Директора Добриніна Іллі Володимировича повідомляє, що 30 квітня 2016 року о 10:00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.УКРАЇНКИ, будинок 62 з наступним порядком денним:

Порядок денний:
  1. Про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
  2. Про Обрання голови та секретаря  загальних зборів.
  3. Звіт директора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
  4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
  5. Звіт та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
  6. Про затвердження річних річного звіту товариства за 2015 рік.
  7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради товариства.
  9. Відкликання та обрання Директора товариства.
  10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

01.01.2015

Попередній

31.12.2013

Усього активів 

2167,0

3367,4

Основні засоби 

132,0

625,1

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

2035,0

2507,2

Грошові кошти та їх еквіваленти 

15

30,0

Нерозподілений прибуток 

1416,0

-3189,4

Власний капітал 

-39,0

320,0

Статутний капітал 

679,0

678,5

Довгострокові зобов'язання 

-

1106,0

Поточні зобов'язання 

751,0

1941,4

Чистий прибуток (збиток) 

-516,0

-1214,8

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

3

 

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право на участь у Загальних Зборах складається станом на 24 годину 26.04.2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09.00 до 09.45 в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.Українки, будинок 62 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення чергових загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Добринін Ілля Володимирович. 

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі Наглядовій Раді Товариства згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Л.Українки, будинок 62.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор                                                                                          Добринін І.В.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Добринін Ілля Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2016
(дата)