Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 16.04.2018 15:51:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, буд.62
Керівник* Добринін Ілля Володимирович - Директор. Тел: (044) 359-02-07
E-mail* shmurko@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»

(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  26 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, 2 поверх, приймальня директора. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 20 квітня 2018 року.

 

Проект Порядку денного (Переліку питань для голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Бондар Олена Валеріївна-голова комісії,  Корощенко Людмила Василівна -член комісії, Дорохіна Юлія Вікторівна -член комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою Зборів Дорофєєва Д.М. та секретарем зборів Добриніна І.В.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017   рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований правлінням товариства порядок розподілу прибутку за 2017 рік.

8. Відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: відкликати всіх членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

Проект рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства: Дорофєєва Дениса Михайловича, Закусилова Артема Юрійовича, Масовець Миколу Володимировича. Визначити Добриніна Іллю Володимировича особою уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62  (приймальня директора),  у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 12:00) та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи – директора  товариства І.В.Добриніна. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://03744267.smida.gov.ua/

Довідки за тел. ((04598) 525-05  ПАТ  «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», (044) 500-1607 /08  ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).                                                                                       

Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

 103

 117

Основні засоби

 103

 117

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

1060 

1089 

Грошові кошти та їх еквіваленти

27 

27 

Нерозподілений прибуток

(1307) 

 (230)

Власний капітал

(626) 

 451

Статутний капітал

679 

 679

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

1817 

780 

Чистий прибуток (збиток)

(1077 )

(404 )

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,008) 

(0,003) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

129237 

129237 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 0

 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 1

Вартість чистих активів

 (626)

451 

                                   Наглядова рада товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Добринін Ілля Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2018
(дата)