Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 05.06.2008
Дата публікації 09.06.2008 08:00:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Києво-Святошинська Сільгосптехніка"
Юридична адреса* Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Лесі Українки, 62, поштовий індекс: 08132
Керівник* Пшеничников Олег Броніславович - Голова Правління. Тел: 0449852540
E-mail* sel_technica@side.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03744267
Місцезнаходження емітента: вул.Лесі Українки, 62, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08132
Телефон керівника емітента: Код міжміського зв'язку (04498) Тел. 52540
Електронна поштова адреса емітента: sel_technica@side.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Загальними зборами акціонерів, що відбулися 05.06.2008 р. (протокол №2 від 05.06.2008 р.) Закритого акціонерного товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка», прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 05.06.2008 р.

Назва органу, що прийняв рішення: Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариство «Києво-Святошинська Сільгосптехніка».

Вид, кількість та сума цінних паперів, що планується розмістити: додатково планується випустити 127 364 простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5,25 гривень кожна; загальна номінальна вартість акцій Товариства, що випускаються додатково становить 668 661,00 гривень.

Спосіб розміщення: закрите (приватне) розміщення.

Тип, форми існування цінних паперів, що розміщуються: Акції прості іменні документарної форми існування.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій становить: 668 661,00 гривень.

Номінальна вартість акцій: 5,25 грн. за одну акцію.

Запропонована ціна із зазначенням способу її визначення: акції розміщуються не нижче номінальної вартості (5,25 грн. за одну акцію). Загальна вартість пакету цінних паперів визначається як добуток кількості акцій в пакеті та номінальної вартості однієї акції.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакету акцій емітента та збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Інформація про осіб, що володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій емітента станом на дату прийняття рішення про розміщення: Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Н.Т.» (Код ЄДРПОУ: 30867158, Місцезнаходження: 04074, Україна, м. Київ, вул.Автозаводська, 18). Розмір пакета акцій акціонера становить 1138 акцій (частка у статутному капіталі емітента -60,76%).

Співвідношення (у відсотках) кількості облігацій підприємств та/або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента: інші цінні папери окрім акцій не випускались.

Співвідношення (у відсотках) загальної кількості простих іменних акцій емітента документарної форми існування, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента станом на дату прийняття рішення про розміщення: 6800%.

Співвідношення (у відсотках) загальної кількості облігацій та/або інших цінних
паперів (крім інвестиційних сертифікатів) підприємств в обігу до розміру статутного капіталу емітента: облігації підприємств та або інші цінні папери не розміщувались.

Співвідношення (у відсотках) загальної кількості простих іменних акцій емітента документарної форми існування в обігу до розміру статутного капіталу емітента станом на дату прийняття рішення про розміщення: 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Інвестори отримують всі права, що передбачені законодавством України, Статутом емітента та рішенням про закрите (приватне) розміщення акцій.

Спосіб оплати цінних паперів: акції оплачуються грошовими коштами в національній валюті України (гривня).

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: метою випуску та розміщення акцій є збільшення статутного капіталу (статутного фонду) Емітента з метою залучення фінансових ресурсів, що будуть спрямовані виключно на придбання основних засобів для виробництва запасних частин для сільськогосподарської техніки. Емітент зобов’язується не направляти кошти отримані від закритого (приватного) розміщення акцій Емітента на покриття збитків Емітента.

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: Договори щодо придбання акцій, що розміщуються, емітентом не укладались. Емітент не має відомостей щодо кількості акцій та осіб, які планують їх придбати.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: статутом емітента та рішенням про закрите (приватне) розміщення акцій не передбачено можливості конвертації акцій, що розміщуються в інші цінні папери.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Затвердження проспекту емісії при закритому (приватному) розміщенні акцій не передбачено.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації. Що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Пшеничников Олег Броніславович