Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Добринiн Iлля Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м. Вишневе Л.Українки, б. 62
4. Код за ЄДРПОУ 03744267
5. Міжміський код та телефон, факс (04598) 5-23-97 (04598)5-23-97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 09.11.2017 ПУБЛIЧНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" ПРИВАТНЕ АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Зміст інформації:
Протоколом вiд 02.11.2017 №2/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" прийнято рiшення змiнити повне найменування Товариства з «Публiчне акцiонерне товариство «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА» на «Приватне акцiонерне товариство «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА», скорочене найменування з «ПАТ «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА» на «ПрАТ «КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА».
Голосували "ЗА" 100% голосiв, що брали участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.