Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       ДОБРИНIН IЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.02.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Києво-Святошинська Сiльгосптехнiка»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе вул. Л. Українки, 62
4. Код за ЄДРПОУ 03744267
5. Міжміський код та телефон, факс (095)2723248 (095)2723248
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.02.2014 звільнено Голова Наглядової ради Пасiчник Сергiй Юрiйович
36.3137
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням засiдання наглядової ради (Протокол №12/02 вiд 12 лютого 2014 р.), яке вiдбулося 12.02.2014 р, в ПАТ «Києво-Святошинська Сiльгосптехнiка» вiдбулися наступнi змiни:
Посадова особа Пасiчник Сергiй Юрiйович, яка займала посаду Голова Наглядової ради звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 36.3137%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

12.02.2014 звільнено Член Наглядової ради Непомящий Микита Володимирович
0.001
Зміст інформації:
Посадова особа Непомящий Микита Володимирович, яка займала посаду Член Наглядової ради звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 звільнено Член Наглядової ради Фiрстенко Юрiй Олексiйович
0.001
Зміст інформації:
Посадова особа Фiрстенко Юрiй Олексiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Скуз Юрiй Олександрович
0
Зміст інформації:
Посадова особа Скуз Юрiй Олександрович, яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Наньєв Андрiй Юрiйович
0.001
Зміст інформації:
Посадова особа Наньєв Андрiй Юрiйович, яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Гурний Анатолiй Вiкторович
0.001
Зміст інформації:
Посадова особа Гурний Анатолiй Вiкторович, яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї звiльнена з 13.02.2014. Звiльнення посадової особи виконано у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiсяцiв
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 призначено Голова Наглядової ради Дорофєєв Денис Михайлович
9.672
Зміст інформації:
Посадова особа Дорофєєв Денис Михайлович, призначена на посаду Голова Наглядової ради з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за власним бажанням Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.672%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа: ФОП
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 12500 акцiй.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 призначено Член Наглядової ради Масовець Микола Володимирович
0
Зміст інформації:
Посадова особа Масовець Микола Володимирович, призначена на посаду Член Наглядової ради з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за власним бажанням Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.672%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа: iнженер ТОВ з iноземними iнвестицiями "Цеппелiн Україна"
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 12500 акцiй.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 призначено Член Наглядової ради Закусилов Артем Юрiйович
0
Зміст інформації:
Посадова особа Закусилов Артем Юрiйович, призначена на посаду Член Наглядової ради з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за власним бажанням Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа:ФОП
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Бондар Олена Валерiївна
0
Зміст інформації:
Посадова особа Бондар Олена Валерiївна, призначена на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за власним бажанням Ревiзiйної комiсiї.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа: медсестра клiнiчної лiкарнi "Феофанiя"
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Корощенко Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
Посадова особа Корощенко Людмила Василiвна, призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за власним бажанням Ревiзiйної комiсiї.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа: пенсiонерка
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
12.02.2014 призначено Член Ревiзiйної комiсiї Дорохiна Юлiя Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
Посадова особа Дорохiна Юлiя Вiкторiвна, призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї з 14.02.2014. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з звiльненням за власним бажанням Ревiзiйної комiсiї.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа: не працювала
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.